Locatie 


Waarom komt het bedrijventerrein naar het dorp toe i.p.v. in de richting van de snelweg A30?

In de Nota van Uitgangspunten zoals eind 2019 door de gemeenteraad vastgesteld, is hierover het volgende opgenomen:

Een eventuele uitbreiding richting de westzijde (richting A30) is vanuit ruimtelijk oogpunt niet wenselijk. Het bedrijventerrein heeft een groene uitstraling. Aan de west- en oostzijde van het bedrijventerrein zijn ruime groene afschermingen aanwezig. Hierdoor zijn de bedrijfsloodsen alleen zichtbaar vanaf de Postweg en vanaf het agrarisch gebied ten zuiden van De Stroet. Een verdere uitbreiding richting de A30 zou dit groene karakter van De Stroet aantasten.

Wat is het voordeel voor Lunteren zelf om bedrijven niet op bedrijventerreinen in de omgeving te vestigen? 

Het bedrijventerrein is bedoeld voor ondernemers uit Lunteren. Door de vestiging op De Stroet kunnen Lunterse ondernemers daadwerkelijk in Lunteren blijven. In sommige gevallen bedienen de bedrijven de lokale markt in Lunteren. Ook komt een deel van de werknemers uit Lunteren zelf, waardoor verkeersbewegingen tot een minimum beperkt blijven. Deze vraag moet ook gesteld worden: waarom moeten bedrijven wel in omliggende dorpen gesitueerd worden en niet in Lunteren?

Waarom wordt er niet naar het zuiden uitgebreid?

Het plangebied ligt tussen twee bebouwde delen van Lunteren, De Stroet en het dorp. Door dit gebied te bebouwen is de landschappelijke impact kleiner dan op andere plekken, die nog veel meer zijn omgeven door landelijk gebied. De Lunterse Beek vormt bovendien een natuurlijke begrenzing van het bedrijventerrein. Door de ligging aan de Postweg is er een directe ontsluiting op de A30 mogelijk en kan ook het bestaande bedrijventerrein beter ontsloten worden. Dat is ook de reden dat de uitbreiding van De Stroet op deze plek al jaren geleden in beleidsnota’s is vastgelegd.

Bebouwing en kavels 


Waarom gaat de uitbreiding van het industrieterrein tot de Westzoom en daarmee tot aan de woonwijk?

In eerste instantie was er een kleinere uitbreiding van De Stroet voorzien. Door de zorgvuldige maar langdurige besluitvorming is de vraag naar bedrijfskavels veel groter geworden dan op deze kleine uitbreiding in te passen zou zijn. Ook was er meer ruimte nodig om de landschappelijke structuur, de verkeersaansluiting en de hoogspanningsleiding op een goede manier in te passen. In de loop van het proces zijn de inzichten over nieuwe bedrijventerreinen gewijzigd (Visie Omgevingskwaliteit): er is meer ruimte nodig voor groen, ontspanning en biodiversiteit dan op de reguliere bedrijventerreinen. Om al deze aspecten een plek te geven én het plan uitvoerbaar te maken, is het plangebied vergroot. Op dat moment resteerde een ‘reststrook’ tussen het uitbreidingsplan en de Westzoom. De invulling hiervan is vervolgens betrokken bij het uiteindelijke plan (in twee ontwerpvarianten, zoals gepresenteerd tijdens de informatieavonden).

De ene variant biedt ruimte voor woon-werkkavels langs de Westzoom en een brede groene buffer langs de Lunterse Beek. De andere variant biedt een brede groene buffer langs de Westzoom en een smallere zone langs de Lunterse Beek. Beide varianten hebben een groene zoom aan de randen van het terrein.

Waarom wordt er niet gekozen voor een combinatie van wonen en werken?

Een van de ontwerpvarianten bevat kavels voor wonen en werken. Er is nog geen definitieve keuze voor een van deze ontwerpvarianten gemaakt. De vraag naar woon-werkkavels is echter (veel) kleiner dan de vraag naar reguliere bedrijfskavels. Ook is de gemeente terughoudend als het gaat om wonen op bedrijventerreinen. Behalve langs de rand, zoals nu in één van de ontwerpvarianten is opgenomen.

In hoeverre wordt er in het beeldkwaliteitsplan rekening gehouden met eventuele logo’s die ondernemers op de panden bevestigen?

In het beeldkwaliteitsplan kiezen we voor een rustige uitstraling met rustige kleuren. Bij de architectuur zal aandacht zijn voor het mee ontwerpen van reclame-uitingen. Ook zal bij het plaatsen van logo’s op de panden aandacht zijn voor het aanzicht vanaf de Postweg en Westzoom.

Worden er eisen gesteld aan de buitenkant van de bebouwing?

In overleg met de gemeente wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In dit plan worden eisen gesteld aan het uiterlijk van bebouwing en terreininrichting. Het wordt als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Zo is het voor iedereen in te zien en kunnen bouwplannen hieraan getoetst worden.

Hoe hoog worden de panden aan de zijde van het dorp?

Dit is mede afhankelijk van de ontwerpvariant die wordt gekozen. Wanneer wordt gekozen voor de ontwerpvariant met industriepanden aan de zijde van het dorp, wordt gedacht aan een maximale hoogte van 10 meter. In dit geval zullen de panden verder van de weg afliggen. Bij woon-werkbebouwing ligt dit anders en zal het minder hoog zijn. De uiteindelijke bouwhoogte moet nog met de gemeente worden afgestemd (ook in het kader van het op te stellen beeldkwaliteitsplan).

Komt een eventuele horecagelegenheid aan de zijde van het bedrijvenpark of aan de zijde van de woonwijk?

Een eventuele horecagelegenheid komt aan de zijde van het bedrijvenpark.

Wat komt er voor horecagelegenheid en waar?

De horecagelegenheid is voorzien op het punt nabij de beoogde rotonde Postweg-Westzoom. Welk type horeca dit wordt, is nog niet bekend.

Is het vestigen van een sportaccommodatie/turnhal ook mogelijk?

Deze mogelijkheid is onderzocht, maar het accommodatiebeleid van de gemeente biedt hier geen mogelijkheid voor.

Hoeveel procent van de kavel moet bebouwd worden?

Dit wordt geregeld in het bestemmingsplan. Daarin wordt vastgelegd hoeveel er minimaal en maximaal gebouwd mag worden. Het exacte percentage hiervoor moet nog worden afgesproken. Wel is belangrijk te melden dat ieder bedrijf in haar eigen parkeerplaatsen (op eigen terrein) moet voorzien.

Als de kavels een minimale grote van 1.500m2 hebben, blijven er dan ook kavels over voor kleinere ondernemingen?

Ja, daar wordt over nagedacht. Mogelijk zijn bedrijfsverzamelpanden haalbaar, waarin meerdere kleinere units zijn gevestigd (hiervan zijn al enkele voorbeelden van op het bestaande bedrijventerrein De Stroet).

Is het nieuwe deel alleen geschikt voor bedrijven met een bepaalde (gemaximaliseerde) bedrijvencategorie?

Ja, er worden maximaal bedrijven met een bedrijfscategorie tot 3.2 toegestaan. Ook wordt er inwaarts gezoneerd op basis door de gemeente gehanteerde normen. Vanaf 30 meter van de bouwvlakken van de dichtstbijzijnde woningen kan categorie 2 worden toegestaan, vanaf 50 meter categorie 3.1 en vanaf 100 meter categorie 3.2.

Wat zijn de plannen voor de invulling van kantoren langs de Postweg en Westzoom? En wat zijn de groottes van deze kavels?

De vraag naar kantoren is op dit moment relatief gering. De gemeente is van mening dat kantoren vooral in het centrum van een dorp of stad passen. Wel wordt gekeken of dit op zichtlocaties nog een optie zou kunnen zijn.

Ligt het voorrang geven aan Lunterse bedrijven bij de toewijzing van de kavels juridisch niet ingewikkeld?

De intentie is dat we eerst in gesprek gaan met de lokale partijen die zich al hebben gemeld. We zullen aan het begin van de verkoop alleen lokaal adverteren. De bedrijven die zich nu aangemeld hebben, zijn allemaal Lunterse ondernemers. De gemeente kan verkoop aan lokale bedrijven niet juridisch afdwingen.


Kunnen bedrijven van buiten Lunteren worden buitengesloten bij de verdeling van de kavels?

Zie vorig punt.

Heeft Lunteren wel voldoende ondernemers om het bedrijvenpark te vullen? Of gaan de restanten van het plan over een paar jaar de verdere verkoop in? 

Op dit moment hebben zich ongeveer 50 ondernemers aangemeld. Dit zijn allemaal Lunterse ondernemers, waarvan er een paar uit het dorp komen. Enkele ondernemers zitten al op een krappe plek op het bestaande bedrijventerrein of zitten klem in het buitengebied. Dit zijn al meer ondernemers dan het bedrijvenpark kan herbergen. Van deze ondernemers zal naar alle waarschijnlijkheid een aantal afvallen, omdat die in de tussentijd al elders een plek hebben gevonden of besluiten om de kavel toch niet te kopen. In theorie kan het zijn dan enkele kavels onverkocht blijven, waardoor er ook in de toekomst ruimte beschikbaar blijft. Het is echter de verwachting dat dit door de grote belangstelling beperkt blijft.

In hoeverre is het bedrijvenpark al gevuld (hoeveel geïnteresseerden/aanmeldingen zijn er) en met wat voor soort bedrijven? 

Zie vorig punt. Er is een grote variëteit aan bedrijven die zich hebben aangemeld voor een kavel. Wel voldoen de bedrijven aan de criteria ten aanzien van de grootte en zijn passend op een bedrijventerrein met kleine en middelgrote bedrijven. De lijst kan niet openbaar worden gemaakt i.v.m. privacygevoelige informatie.

Zijn deze bedrijven bereid twee jaar te wachten tot de bouw van het bedrijvenpark is afgerond?

Dat is onbekend, wel is er gecommuniceerd over het tijdspad van de planvorming en realisatie.

Zijn alle kavels al vergeven?

Er is nog geen kavel verkocht, mensen hebben zich enkel opgegeven als gegadigde.


Waarom heeft het tot vorig jaar geduurd voordat de laatste panden op De Stroet 3 zijn opgeleverd? 

Dat is ons niet bekend.

Op het huidige bedrijventerrein De Stroet is nog ruimte vrij, waarom denken jullie dat Bedrijvenpark De Stroet snel vol zal zijn? 

Zie vorige punten over de belangstelling. Mogelijk is er op het huidige bedrijventerrein ruimte beschikbaar, maar deze ruimte is zeer beperkt.

Verkeersstructuur 


Komt er een ontsluiting van het industrieterrein rechtstreeks op de rotonde?

Ja, de rotonde sluit aan op de huidige verkeersstructuur en zorgt voor een extra ontsluiting met Bedrijvenpark De Stroet voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer.

Wordt het nieuwe deel ontsloten via het bestaande bedrijventerrein of komt er ook nog een andere ontsluiting (en zo ja waar)?

Ja, er is een tweezijdige ontsluiting, enerzijds via het bestaande bedrijventerrein en anderzijds via de nieuw te realiseren rotonde Westzoom-Postweg.

Blijft de rondweg (gedeelte parallel aan Hindelaan) exact zoals deze nu is of wordt deze mogelijk verlegd/verplaatst?

De Westzoom die parallel aan de Hindelaan loopt, blijft zoals deze nu is. De huidige verkeerssituatie wordt verbeterd door de aanleg van een rotonde.

Hoe zit het met de verkeerslast op de Postweg?

Deze weg biedt voldoende capaciteit om de toename aan verkeersbewegingen op te vangen. Een groot voordeel van de ligging van De Stroet is dat het vrachtverkeer niet door het dorp hoeft om de A30 te bereiken.

Komt er ook een aansluiting op de Edeseweg? 

Voor gemotoriseerd verkeerd vervult de Westzoom deze functie. Voor langzaam verkeer wordt bezien wat logische aansluitingen zijn en welke aansluitingen op termijn wenselijk c.q. noodzakelijk zijn. Dit valt buiten de scope van het project.

Is er nagedacht over betere toegankelijkheid voor fietsers?

Daar is zeker over nagedacht. Bij de rotonde komt een voor fietsers veilige route. Ook wordt er langs de Westzoom een vrij liggend fietspad aangelegd. Ter hoogte van de Lunterse Beek komt een oversteekplaats, zodat vanaf hier verder het dorp in kan worden gefietst. Langs de Lunterse Beek worden ook paden voor langzaam verkeer aangelegd. Er ontstaan hierdoor meer mogelijkheden voor fietsers om de Stroet te bereiken.

Momenteel ontstaan er onveilige situaties rondom de kruisingen waar overdag veel scholieren fietsen. Wordt het huidige bedrijventerrein en deze probleemsituatie meegenomen in het nieuwe plan?

We hopen de nieuwe fietsroutes op een goede manier door te trekken vanaf het bedrijvenpark naar aansluitende fietsroutes. Wellicht biedt dit een beter alternatief voor scholieren dan de kruisingen waar nu onveilige situaties kunnen ontstaan.

Er werd gesproken over een fietspad van de kruising Klomperweg-Westzoom tot de rotonde, komt er ook een aansluiting die doorloopt tot naar de Edeseweg? 

Hier wordt binnen de gemeente over nagedacht, maar dit valt buiten de scope van dit plan.

Waar gaan de fietsroutes op aansluiten?

De aanleg van de rotonde gaat zorgen voor een betere fietsverbinding aan de noordkant van het plangebied. Verder wordt er rekening gehouden met een fietsverbinding aan de zuidkant van het plangebied, aan de zijde van de Lunterse Beek en de Westzoom.
Parkeren 


Hoe wordt het parkeren voor bezoekers opgelost?

Als er een bouwplan wordt ingediend moet parkeren daarin worden opgenomen. Hierbij moet aan de parkeernormen van de gemeente worden voldaan. Ook op basis van hoe het parkeren goed is in te passen op de kavel. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden voor gezamenlijk parkeren.

Kan de parkeerplaats bij de oprit A30 richting Barneveld worden uitgebreid/verbeterd?

Deze vraag ligt buiten de scope van dit project.

Groen- en waterstructuur 


Wordt er in de groene bufferzone rekening gehouden met een geluiddempende functie en het wegnemen van direct zicht tussen woningen en bedrijfspanden?

Beide ontwerpvarianten die nu ter keuze voorliggen bevatten een bufferzone. Dit komt er dus, hoe dan ook. Er komt geen geluidscherm of iets dergelijks: dit is, gezien de gehanteerde afstand en de aard van de bedrijven, ook niet noodzakelijk.

Wordt er een geluidswand of geluidswal gecreëerd langs de Westzoom?

Zie vorig punt.

Is er nagedacht over mogelijke geluidsoverlast voor de woningen die grenzen aan de oostzijde van de Westzoom? 

Ja, daar is over nagedacht. Door de te hanteren afstanden en de toe te passen milieuzones wordt voldaan aan de wettelijke vereisten die hiervoor gelden.

Wordt de ruimte tussen de Westzoom en de Hindelaan groene buffer als compensatie voor de uitbreiding van het industrieterrein?

Deze ruimte maakt geen onderdeel uit van het plan en wordt ook niet als compensatie meegenomen.

Blijft er in het plan nog ruimte voor een groene strook/buffer tussen de bebouwde kom van Lunteren en het nieuwe bedrijvenpark?

Dit maakt onderdeel uit van de twee ontwerpvarianten zoals tijdens de informatieavonden gepresenteerd. De groene strook/buffer tussen het bedrijventerrein en de Westzoom is in de ene variant breder dan in de andere (en voor de groene zone langs de Lunterse Beek geldt het omgekeerde).

Wat komt er voor groenstrook langs de Postweg, is het mogelijk dat er een houtwal, bosplantsoen of dubbele bomenrij komt zodat het zicht vanaf de Postweg een groen beeld is?

Hier is tijdens de informatieavonden een poll over gehouden; bedrijven meer inpassen in het groen of juist zichtbaar maken. De uitslag was 30 tegen 29, dus ongeveer gelijk. In overleg met de gemeente wordt bepaald wat het meest wenselijk is.

Komt er ook een wandelpad langs de Lunterse Beek?

In beide ontwerpvarianten komt er een wandelpad langs de Lunterse Beek.

Kan het rioolwater van Bedrijvenpark De Stroet apart aangesloten worden en pas bij de A30 aangekoppeld worden op een overstort naar de Lunterse Beek? Dit er voorkoming van een rioolwateroverstroming op Camping Beukhof, zoals afgelopen zomer.

Op dit moment zijn we nog met Waterschap in gesprek. Bovenstaande was niet bekend bij de ontwerper en zal worden meegenomen in de gesprekken.

Voeren de geplande wateropvangplekken af op de Lunterse Beek, of kunnen ze ook water opvangen bij wateroverlast in Lunteren en de Lunterse Beek?

In principe wordt het hemelwater gebufferd in het plangebied en daarna langzaam en gelijkmatig afgevoerd op de Lunterse Beek. De plannen worden nog verder vormgegeven in overleg met het Waterschap.

In hoeverre blijft het groen ten oosten van de Westzoom met het oog op de toekomst ook echt groen?

Dit valt buiten de begrenzing van het plan voor uitbreiding van De Stroet.

Hoe wordt omgegaan met het zicht vanaf de Westzoom?

Dit wordt ingepast met een groene buffer.

Wie neemt het beheer van het extra groen en de kosten daarvoor voor zijn rekening?

De gemeente Ede.

Milieu 


Is bekend dat in het plangebied een buizerdpaar zit en dat er een bosuil heeft geleefd? Bovendien is de andere kant van de Lunterse Beek het leefgebied van een kerkuil.

Een ecologisch bureau doet aanvullend onderzoek naar de dieren die in het plangebied leven. Wanneer er (leefgebieden van) beschermde diersoorten worden aangetast, is hiervoor een provinciale vergunning nodig.

Hoe zit het met de gevaarlijke stoffen op het nieuwe bedrijventerrein? 

Vaststaat dat er geen bedrijven met zware milieucategorieën en zogenaamde BEVI-bedrijven (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) komen op Bedrijvenpark De Stroet. Daarmee hebben we het over reguliere bedrijfsactiviteiten en niet over bedrijven met externe veiligheidsrisico’s.


Welk type bedrijven mogen zich op het bedrijvenpark vestigen? Zware industrie milieucategorie 4 of maximaal milieucategorie 2?

Maximaal milieucategorie 3.2, waarbij sprake is van zonering ten opzichte van de dichtstbijzijnde woningen. Vanaf 30 meter van de bouwvlakken van de dichtstbijzijnde woningen kan categorie 2 worden toegestaan, vanaf 50 meter categorie 3.1 en vanaf 100 meter categorie 3.2.


In hoeverre worden zonnepanelen verplicht gesteld, om landbouwgrond te besparen? 

Het is de ambitie om zo veel mogelijk duurzame energie toe te passen op het bedrijvenpark. De gemeente vindt het heel wenselijk om zo veel mogelijk daken te vullen met zonnepanelen.

Wettelijk gezien kan dit echter niet worden afgedwongen.

Gemeente Ede 


Wat betekent het dat de gemeenteraad positief staat tegenover het ontwikkelen van het plan?

De gemeenteraad heeft ingestemd met de Nota van Uitganspunten. Daarmee heeft de gemeenteraad zich positief uitgesproken over een uitbreiding van het bedrijventerrein op deze plek en over een verdere uitwerking van het plan.

 
Wat is de status op dit moment?

Het stedenbouwkundig plan moet vastgesteld worden. Vervolgens stelt de gemeente een bestemmingsplan op dat in procedure gaat. De gemeenteraad is bevoegd het bestemmingsplan (uiteindelijk, na terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan) vast te stellen.

 
Heeft de gemeenteraad iets gezegd over de grootte van het terrein?

In de Nota van Uitgangspunten is een kaart opgenomen van een kleinere variant van het plangebied. Daarbij is opgemerkt dat wordt verkend om het plangebied uit te breiden tot aan de Westzoom. Dit kan bijdragen aan een betere ontsluiting, introductie van robuust groen en een goede landschappelijke overgang naar het dorp.

 
Moet de gemeenteraad een besluit nemen over het definitieve plan? Zo ja, wanneer?

De gemeenteraad is bevoegd om het bestemmingsplan vast te stellen. Dat gebeurt naar verwachting aan het einde van 2021.

 
Hoe was in 2018 de stand van zaken m.b.t. leegstand in het buitengebied?

Onduidelijk is wat met deze vraag exact wordt bedoeld en welke relatie er ligt met het plan voor uitbreiding van De Stroet.

 
Hoe zit het met de leegstand elders in de gemeente en in het buitengebied? 

Binnen de gemeente is relatief beperkt sprake van leegstand in bedrijfsmatige bebouwing. Met relatief wordt bedoeld dat de beschikbare ruimte (veel) kleiner is dan de bedrijfseconomische vraag. Daarom werkt de gemeente aan ruimte voor bedrijvigheid (in Lunteren, maar ook in andere delen van de gemeente).

 
Wat gebeurt er met de leegstand die op De Stroet 1 ontstaat? 

Er is - samenhangend met economische ontwikkeling - vraag naar aanvullende bedrijfsruimte. Daarmee is de verwachting dat er met de uitbreiding geen (grootschalige) leegstand ontstaat op de huidige Stroet.

 
Waarom wordt niet eerst de overcapaciteit aan bedrijfsruimte binnen de gemeente benut?

Binnen de gemeente is relatief beperkt sprake van leegstand in bedrijfsmatige bebouwing. Met relatief wordt bedoeld dat de beschikbare ruimte (veel) kleiner is dan de bedrijfseconomische vraag. Daarom werkt de gemeente aan ruimte voor bedrijvigheid (in Lunteren, maar ook in andere delen van de gemeente).

 
Zijn de gemeente en de initiatiefnemers ontvankelijk voor een ontwerp door middel van een burgerinitiatief? 

De gemeente faciliteert het plan van initiatiefnemers. Het plan van initiatiefnemers is in vergevorderde staat: het stedenbouwkundig plan wordt opgesteld en er zijn diverse onderzoeken verricht. Een burgerinitiatief op deze locatie behoort niet tot de mogelijkheden.

 
Hoe kan het zijn dat bij elk plan dat gepresenteerd wordt, het industrieterrein groter wordt? 

In de Nota van Uitgangspunten is een kaart opgenomen van een kleinere variant van het plangebied. Daarbij is opgemerkt dat wordt verkend om het plangebied uit te breiden tot aan de Westzoom. Dit kan bijdragen aan een betere ontsluiting, introductie van robuust groen en een goede landschappelijke overgang naar het dorp. Aan deze opmerking in de Nota van Uitgangspunten is vervolg gegeven, wat heeft geresulteerd in de voorliggende ontwerpvarianten.


Waarom is het huidige plangebied veel groter dan waarop de gemeenteraad de nota van uitgangspunten heeft vastgesteld?

In de Nota van Uitgangspunten is een kaart opgenomen van een kleinere variant van het plangebied. Daarbij is opgemerkt dat wordt verkend om het plangebied uit te breiden tot aan de Westzoom. Dit kan bijdragen aan een betere ontsluiting, introductie van robuust groen en een goede landschappelijke overgang naar het dorp. Aan deze opmerking in de Nota van Uitgangspunten is vervolg gegeven, wat heeft geresulteerd in de voorliggende ontwerpvarianten.

 
De Stroet 1, 2 en 3 is circa 12 hectare en er is ongeveer  30 jaar over gedaan dit bedrijventerrein te vullen. De huidige uitbreiding is circa 18 hectare. Is het verstandig zo ver van tevoren te bestemmen?

De uitbreiding bevat aanzienlijk meer ruimte voor groen en water. Daarnaast lijkt er voldoende belangstelling te zijn voor de kavels.

 
Welke kaders heeft de gemeenteraad gesteld?

De gemeenteraad heeft de Nota van Uitgangspunten vastgesteld, waarin de kaders staan voor verdere uitwerking.

 
Op basis van welke gronden en criteria keurt de gemeente het uiteindelijke ontwerp goed of af? 

Op basis van de Nota van Uitgangspunten.

 
In de leeswijzer staat dat uitbreiding op dit plan is voorzien (1.4). In hoeveel hectare gaat het daarbij en wanneer stopt het uitbreiden? 

Het plangebied tot aan de Westzoom heeft een oppervlakte van circa 17,9 hectare, waarvan 10,8 hectare uitgeefbaar is. Dat komt neer op circa 60%. Het plangebied in de Nota van Uitgangspunten was 10,6 hectare groot, waarvan 7,6 hectare uitgeefbaar was. Dat komt neer op circa 72%. De uitbreiding is daarmee hoofdzakelijk ten goede gekomen aan extra aandacht voor groen, water en ontsluitingsmogelijkheden.

 
Waarom loopt de ontwikkeling van de Westzoom niet parallel aan deze ontwikkeling?

De ontwikkeling van de Westzoom is een separaat project. Uiteraard is er wel veel afstemming tussen beide projecten, evenals met andere projecten die spelen aan de rand van Lunteren.

Planning 


Wat is de planning tot en met het bestemmingsplan? 

Het stedenbouwkundig plan wordt in de komende twee á drie maanden afgerond. Vervolgens gaat de bestemmingsplanprocedure lopen. Er wordt eerst een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat ter inzage ligt. Daarop kunnen zienswijzen ingediend worden. Vervolgens wordt het definitieve bestemmingsplan vastgesteld. Over de terinzagelegging van het bestemmingsplan wordt gecommuniceerd.


Op welke termijn wordt er een start gemaakt met dit bedrijvenpark? 

Medio 2022 wordt verwacht dat er gebouwd kan worden.


Wat is het tijdschema voor de uiteindelijke realisatie van Bedrijvenpark De Stroet?

Zie vorig punt.

 
Hoe verloopt de fasering van het plan?

In de uitwerking van het plan wordt bekeken of een fasering nodig is en zo ja, hoe deze eruit ziet.

 
Is een faseplan met go en no-go momenten (doorgaan met plannen of niet op basis van actuele cijfers en ontwikkelingen) een optie?

In het vervolg van het proces zitten bestuurlijke beslismomenten, zoals de vaststelling van een bestemmingsplan, op basis waarvan het plan wel of niet doorgaat.

Dorpsraad 


Vindt u, naar aanleiding van de enquête van de Dorpsraad, draagvlak onder de Lunterse bevolking niet belangrijk?

Wij nemen de uitslag van de enquête zeer serieus. Mede daarom hebben we digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zo hebben alle Lunteranen hun vragen en zorgen direct bij de initiatiefnemers kunnen uiten. Ook was er tijdens de digitale informatiebijeenkomsten ruimte om een voorkeur uit te spreken over opties in de randen van het gebied. Op deze manier zijn we met de Lunterse bevolking in gesprek.


Hoe wordt de dorpsraad op dit moment betrokken? 

De gesprekken met de dorpsraad zijn gaande. De enquête wordt serieus genomen en wij vinden draagvlak onder de Lunterse bevolking belangrijk. De communicatiekanalen naar de dorpsraad staan open. Er zijn verschillen van mening, dat hoort nu eenmaal bij een groot project waar meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn. We proberen de meningsverschillen zo in het verhaal te passen dat de belangen van iedereen zo goed mogelijk aan bod komen.

Overig 


Wat is er opgenomen over beveiliging op het gebied van criminaliteit en inbraak?

Een ontsluitingsweg aan beide kanten van het bedrijvenpark is nodig in het geval van een calamiteit. In het plan proberen we zo veel mogelijk doodlopende straten en dode hoeken te voorkomen, hiermee hopen we een goede basis te leggen. Verder is de beveiliging van het gebied nog niet uitgewerkt.


Worden er specifieke eisen gesteld aan verlichting? Zo ja, welke? 

Dit komt in de uitwerking van het plan aan de orde. Op voorhand zijn geen specifieke eisen gesteld.


Wordt er rekening gehouden met de te verwachten economische ontwikkeling na COVID-19? En de te verwachten toename in thuiswerken en digitaal werken?

De uitbreiding van De Stroet is hoofdzakelijk bedoeld voor fysieke bedrijvigheid en slechts zeer beperkt voor zelfstandige kantoorruimtes. De effecten van COVID-19 op de bedrijfsvoering van fysieke bedrijvigheid zijn waarschijnlijk beperkt.

 
Hoeveel werkgelegenheid wordt er gecreëerd met dit terrein en zijn er dan extra woningen nodig in Lunteren?

Met dit plan wordt ruimte gecreëerd voor Lunterse ondernemers, waarbij naar verwachting in veel gevallen sprake zal zijn van een verplaatsing of uitbreiding van bestaande bedrijven. Afgezien van de autonome bevolkingsgroei van Lunteren is het niet de verwachting dat deze uitbreiding een grootschalige aanvullende vraag naar woningbouw in Lunteren met zich meebrengt

 
In hoeverre kunnen de opmerkingen en suggesties die zijn opgehaald tijdens de informatiebijeenkomsten het voorliggende ontwerp beïnvloeden?

Er zijn ontwerpvarianten voorgelegd waarbij de mening van de aanwezigen is gepeild. Die peiling wordt bij de verdere afronding van het ontwerp gebruikt. Daarmee is er dus wel degelijk sprake van beïnvloeding van het uiteindelijke plan.

Locatie 


Waarom komt het bedrijventerrein naar het dorp toe i.p.v. in de richting van de snelweg A30?

In de Nota van Uitgangspunten zoals eind 2019 door de gemeenteraad vastgesteld, is hierover het volgende opgenomen:

Een eventuele uitbreiding richting de westzijde (richting A30) is vanuit ruimtelijk oogpunt niet wenselijk. Het bedrijventerrein heeft een groene uitstraling. Aan de west- en oostzijde van het bedrijventerrein zijn ruime groene afschermingen aanwezig. Hierdoor zijn de bedrijfsloodsen alleen zichtbaar vanaf de Postweg en vanaf het agrarisch gebied ten zuiden van De Stroet. Een verdere uitbreiding richting de A30 zou dit groene karakter van De Stroet aantasten.

Wat is het voordeel voor Lunteren zelf om bedrijven niet op bedrijventerreinen in de omgeving te vestigen? 

Het bedrijventerrein is bedoeld voor ondernemers uit Lunteren. Door de vestiging op De Stroet kunnen Lunterse ondernemers daadwerkelijk in Lunteren blijven. In sommige gevallen bedienen de bedrijven de lokale markt in Lunteren. Ook komt een deel van de werknemers uit Lunteren zelf, waardoor verkeersbewegingen tot een minimum beperkt blijven. Deze vraag moet ook gesteld worden: waarom moeten bedrijven wel in omliggende dorpen gesitueerd worden en niet in Lunteren?

Waarom wordt er niet naar het zuiden uitgebreid?

Het plangebied ligt tussen twee bebouwde delen van Lunteren, De Stroet en het dorp. Door dit gebied te bebouwen is de landschappelijke impact kleiner dan op andere plekken, die nog veel meer zijn omgeven door landelijk gebied. De Lunterse Beek vormt bovendien een natuurlijke begrenzing van het bedrijventerrein. Door de ligging aan de Postweg is er een directe ontsluiting op de A30 mogelijk en kan ook het bestaande bedrijventerrein beter ontsloten worden. Dat is ook de reden dat de uitbreiding van De Stroet op deze plek al jaren geleden in beleidsnota’s is vastgelegd.

Bebouwing en kavels 


Waarom gaat de uitbreiding van het industrieterrein tot de Westzoom en daarmee tot aan de woonwijk?

In eerste instantie was er een kleinere uitbreiding van De Stroet voorzien. Door de zorgvuldige maar langdurige besluitvorming is de vraag naar bedrijfskavels veel groter geworden dan op deze kleine uitbreiding in te passen zou zijn. Ook was er meer ruimte nodig om de landschappelijke structuur, de verkeersaansluiting en de hoogspanningsleiding op een goede manier in te passen. In de loop van het proces zijn de inzichten over nieuwe bedrijventerreinen gewijzigd (Visie Omgevingskwaliteit): er is meer ruimte nodig voor groen, ontspanning en biodiversiteit dan op de reguliere bedrijventerreinen. Om al deze aspecten een plek te geven én het plan uitvoerbaar te maken, is het plangebied vergroot. Op dat moment resteerde een ‘reststrook’ tussen het uitbreidingsplan en de Westzoom. De invulling hiervan is vervolgens betrokken bij het uiteindelijke plan (in twee ontwerpvarianten, zoals gepresenteerd tijdens de informatieavonden).

De ene variant biedt ruimte voor woon-werkkavels langs de Westzoom en een brede groene buffer langs de Lunterse Beek. De andere variant biedt een brede groene buffer langs de Westzoom en een smallere zone langs de Lunterse Beek. Beide varianten hebben een groene zoom aan de randen van het terrein.

Waarom wordt er niet gekozen voor een combinatie van wonen en werken?

Een van de ontwerpvarianten bevat kavels voor wonen en werken. Er is nog geen definitieve keuze voor een van deze ontwerpvarianten gemaakt. De vraag naar woon-werkkavels is echter (veel) kleiner dan de vraag naar reguliere bedrijfskavels. Ook is de gemeente terughoudend als het gaat om wonen op bedrijventerreinen. Behalve langs de rand, zoals nu in één van de ontwerpvarianten is opgenomen.

In hoeverre wordt er in het beeldkwaliteitsplan rekening gehouden met eventuele logo’s die ondernemers op de panden bevestigen?

In het beeldkwaliteitsplan kiezen we voor een rustige uitstraling met rustige kleuren. Bij de architectuur zal aandacht zijn voor het mee ontwerpen van reclame-uitingen. Ook zal bij het plaatsen van logo’s op de panden aandacht zijn voor het aanzicht vanaf de Postweg en Westzoom.

Worden er eisen gesteld aan de buitenkant van de bebouwing?

In overleg met de gemeente wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In dit plan worden eisen gesteld aan het uiterlijk van bebouwing en terreininrichting. Het wordt als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Zo is het voor iedereen in te zien en kunnen bouwplannen hieraan getoetst worden.

Hoe hoog worden de panden aan de zijde van het dorp?

Dit is mede afhankelijk van de ontwerpvariant die wordt gekozen. Wanneer wordt gekozen voor de ontwerpvariant met industriepanden aan de zijde van het dorp, wordt gedacht aan een maximale hoogte van 10 meter. In dit geval zullen de panden verder van de weg afliggen. Bij woon-werkbebouwing ligt dit anders en zal het minder hoog zijn. De uiteindelijke bouwhoogte moet nog met de gemeente worden afgestemd (ook in het kader van het op te stellen beeldkwaliteitsplan).

Komt een eventuele horecagelegenheid aan de zijde van het bedrijvenpark of aan de zijde van de woonwijk?

Een eventuele horecagelegenheid komt aan de zijde van het bedrijvenpark.

Wat komt er voor horecagelegenheid en waar?

De horecagelegenheid is voorzien op het punt nabij de beoogde rotonde Postweg-Westzoom. Welk type horeca dit wordt, is nog niet bekend.

Is het vestigen van een sportaccommodatie/turnhal ook mogelijk?

Deze mogelijkheid is onderzocht, maar het accommodatiebeleid van de gemeente biedt hier geen mogelijkheid voor.

Hoeveel procent van de kavel moet bebouwd worden?

Dit wordt geregeld in het bestemmingsplan. Daarin wordt vastgelegd hoeveel er minimaal en maximaal gebouwd mag worden. Het exacte percentage hiervoor moet nog worden afgesproken. Wel is belangrijk te melden dat ieder bedrijf in haar eigen parkeerplaatsen (op eigen terrein) moet voorzien.

Als de kavels een minimale grote van 1.500m2 hebben, blijven er dan ook kavels over voor kleinere ondernemingen?

Ja, daar wordt over nagedacht. Mogelijk zijn bedrijfsverzamelpanden haalbaar, waarin meerdere kleinere units zijn gevestigd (hiervan zijn al enkele voorbeelden van op het bestaande bedrijventerrein De Stroet).

Is het nieuwe deel alleen geschikt voor bedrijven met een bepaalde (gemaximaliseerde) bedrijvencategorie?

Ja, er worden maximaal bedrijven met een bedrijfscategorie tot 3.2 toegestaan. Ook wordt er inwaarts gezoneerd op basis door de gemeente gehanteerde normen. Vanaf 30 meter van de bouwvlakken van de dichtstbijzijnde woningen kan categorie 2 worden toegestaan, vanaf 50 meter categorie 3.1 en vanaf 100 meter categorie 3.2.

Wat zijn de plannen voor de invulling van kantoren langs de Postweg en Westzoom? En wat zijn de groottes van deze kavels?

De vraag naar kantoren is op dit moment relatief gering. De gemeente is van mening dat kantoren vooral in het centrum van een dorp of stad passen. Wel wordt gekeken of dit op zichtlocaties nog een optie zou kunnen zijn.

Ligt het voorrang geven aan Lunterse bedrijven bij de toewijzing van de kavels juridisch niet ingewikkeld?

De intentie is dat we eerst in gesprek gaan met de lokale partijen die zich al hebben gemeld. We zullen aan het begin van de verkoop alleen lokaal adverteren. De bedrijven die zich nu aangemeld hebben, zijn allemaal Lunterse ondernemers. De gemeente kan verkoop aan lokale bedrijven niet juridisch afdwingen.


Kunnen bedrijven van buiten Lunteren worden buitengesloten bij de verdeling van de kavels?

Zie vorig punt.

Heeft Lunteren wel voldoende ondernemers om het bedrijvenpark te vullen? Of gaan de restanten van het plan over een paar jaar de verdere verkoop in? 

Op dit moment hebben zich ongeveer 50 ondernemers aangemeld. Dit zijn allemaal Lunterse ondernemers, waarvan er een paar uit het dorp komen. Enkele ondernemers zitten al op een krappe plek op het bestaande bedrijventerrein of zitten klem in het buitengebied. Dit zijn al meer ondernemers dan het bedrijvenpark kan herbergen. Van deze ondernemers zal naar alle waarschijnlijkheid een aantal afvallen, omdat die in de tussentijd al elders een plek hebben gevonden of besluiten om de kavel toch niet te kopen. In theorie kan het zijn dan enkele kavels onverkocht blijven, waardoor er ook in de toekomst ruimte beschikbaar blijft. Het is echter de verwachting dat dit door de grote belangstelling beperkt blijft.

In hoeverre is het bedrijvenpark al gevuld (hoeveel geïnteresseerden/aanmeldingen zijn er) en met wat voor soort bedrijven? 

Zie vorig punt. Er is een grote variëteit aan bedrijven die zich hebben aangemeld voor een kavel. Wel voldoen de bedrijven aan de criteria ten aanzien van de grootte en zijn passend op een bedrijventerrein met kleine en middelgrote bedrijven. De lijst kan niet openbaar worden gemaakt i.v.m. privacygevoelige informatie.

Zijn deze bedrijven bereid twee jaar te wachten tot de bouw van het bedrijvenpark is afgerond?

Dat is onbekend, wel is er gecommuniceerd over het tijdspad van de planvorming en realisatie.

Zijn alle kavels al vergeven?

Er is nog geen kavel verkocht, mensen hebben zich enkel opgegeven als gegadigde.


Waarom heeft het tot vorig jaar geduurd voordat de laatste panden op De Stroet 3 zijn opgeleverd? 

Dat is ons niet bekend.

Op het huidige bedrijventerrein De Stroet is nog ruimte vrij, waarom denken jullie dat Bedrijvenpark De Stroet snel vol zal zijn? 

Zie vorige punten over de belangstelling. Mogelijk is er op het huidige bedrijventerrein ruimte beschikbaar, maar deze ruimte is zeer beperkt.

Verkeersstructuur 


Komt er een ontsluiting van het industrieterrein rechtstreeks op de rotonde?

Ja, de rotonde sluit aan op de huidige verkeersstructuur en zorgt voor een extra ontsluiting met Bedrijvenpark De Stroet voor gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer.

Wordt het nieuwe deel ontsloten via het bestaande bedrijventerrein of komt er ook nog een andere ontsluiting (en zo ja waar)?

Ja, er is een tweezijdige ontsluiting, enerzijds via het bestaande bedrijventerrein en anderzijds via de nieuw te realiseren rotonde Westzoom-Postweg.

Blijft de rondweg (gedeelte parallel aan Hindelaan) exact zoals deze nu is of wordt deze mogelijk verlegd/verplaatst?

De Westzoom die parallel aan de Hindelaan loopt, blijft zoals deze nu is. De huidige verkeerssituatie wordt verbeterd door de aanleg van een rotonde.

Hoe zit het met de verkeerslast op de Postweg?

Deze weg biedt voldoende capaciteit om de toename aan verkeersbewegingen op te vangen. Een groot voordeel van de ligging van De Stroet is dat het vrachtverkeer niet door het dorp hoeft om de A30 te bereiken.

Komt er ook een aansluiting op de Edeseweg? 

Voor gemotoriseerd verkeerd vervult de Westzoom deze functie. Voor langzaam verkeer wordt bezien wat logische aansluitingen zijn en welke aansluitingen op termijn wenselijk c.q. noodzakelijk zijn. Dit valt buiten de scope van het project.

Is er nagedacht over betere toegankelijkheid voor fietsers?

Daar is zeker over nagedacht. Bij de rotonde komt een voor fietsers veilige route. Ook wordt er langs de Westzoom een vrij liggend fietspad aangelegd. Ter hoogte van de Lunterse Beek komt een oversteekplaats, zodat vanaf hier verder het dorp in kan worden gefietst. Langs de Lunterse Beek worden ook paden voor langzaam verkeer aangelegd. Er ontstaan hierdoor meer mogelijkheden voor fietsers om de Stroet te bereiken.

Momenteel ontstaan er onveilige situaties rondom de kruisingen waar overdag veel scholieren fietsen. Wordt het huidige bedrijventerrein en deze probleemsituatie meegenomen in het nieuwe plan?

We hopen de nieuwe fietsroutes op een goede manier door te trekken vanaf het bedrijvenpark naar aansluitende fietsroutes. Wellicht biedt dit een beter alternatief voor scholieren dan de kruisingen waar nu onveilige situaties kunnen ontstaan.

Er werd gesproken over een fietspad van de kruising Klomperweg-Westzoom tot de rotonde, komt er ook een aansluiting die doorloopt tot naar de Edeseweg? 

Hier wordt binnen de gemeente over nagedacht, maar dit valt buiten de scope van dit plan.

Waar gaan de fietsroutes op aansluiten?

De aanleg van de rotonde gaat zorgen voor een betere fietsverbinding aan de noordkant van het plangebied. Verder wordt er rekening gehouden met een fietsverbinding aan de zuidkant van het plangebied, aan de zijde van de Lunterse Beek en de Westzoom.
Parkeren 


Hoe wordt het parkeren voor bezoekers opgelost?

Als er een bouwplan wordt ingediend moet parkeren daarin worden opgenomen. Hierbij moet aan de parkeernormen van de gemeente worden voldaan. Ook op basis van hoe het parkeren goed is in te passen op de kavel. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden voor gezamenlijk parkeren.

Kan de parkeerplaats bij de oprit A30 richting Barneveld worden uitgebreid/verbeterd?

Deze vraag ligt buiten de scope van dit project.

Groen- en waterstructuur 


Wordt er in de groene bufferzone rekening gehouden met een geluiddempende functie en het wegnemen van direct zicht tussen woningen en bedrijfspanden?

Beide ontwerpvarianten die nu ter keuze voorliggen bevatten een bufferzone. Dit komt er dus, hoe dan ook. Er komt geen geluidscherm of iets dergelijks: dit is, gezien de gehanteerde afstand en de aard van de bedrijven, ook niet noodzakelijk.

Wordt er een geluidswand of geluidswal gecreëerd langs de Westzoom?

Zie vorig punt.

Is er nagedacht over mogelijke geluidsoverlast voor de woningen die grenzen aan de oostzijde van de Westzoom? 

Ja, daar is over nagedacht. Door de te hanteren afstanden en de toe te passen milieuzones wordt voldaan aan de wettelijke vereisten die hiervoor gelden.

Wordt de ruimte tussen de Westzoom en de Hindelaan groene buffer als compensatie voor de uitbreiding van het industrieterrein?

Deze ruimte maakt geen onderdeel uit van het plan en wordt ook niet als compensatie meegenomen.

Blijft er in het plan nog ruimte voor een groene strook/buffer tussen de bebouwde kom van Lunteren en het nieuwe bedrijvenpark?

Dit maakt onderdeel uit van de twee ontwerpvarianten zoals tijdens de informatieavonden gepresenteerd. De groene strook/buffer tussen het bedrijventerrein en de Westzoom is in de ene variant breder dan in de andere (en voor de groene zone langs de Lunterse Beek geldt het omgekeerde).

Wat komt er voor groenstrook langs de Postweg, is het mogelijk dat er een houtwal, bosplantsoen of dubbele bomenrij komt zodat het zicht vanaf de Postweg een groen beeld is?

Hier is tijdens de informatieavonden een poll over gehouden; bedrijven meer inpassen in het groen of juist zichtbaar maken. De uitslag was 30 tegen 29, dus ongeveer gelijk. In overleg met de gemeente wordt bepaald wat het meest wenselijk is.

Komt er ook een wandelpad langs de Lunterse Beek?

In beide ontwerpvarianten komt er een wandelpad langs de Lunterse Beek.

Kan het rioolwater van Bedrijvenpark De Stroet apart aangesloten worden en pas bij de A30 aangekoppeld worden op een overstort naar de Lunterse Beek? Dit er voorkoming van een rioolwateroverstroming op Camping Beukhof, zoals afgelopen zomer.

Op dit moment zijn we nog met Waterschap in gesprek. Bovenstaande was niet bekend bij de ontwerper en zal worden meegenomen in de gesprekken.

Voeren de geplande wateropvangplekken af op de Lunterse Beek, of kunnen ze ook water opvangen bij wateroverlast in Lunteren en de Lunterse Beek?

In principe wordt het hemelwater gebufferd in het plangebied en daarna langzaam en gelijkmatig afgevoerd op de Lunterse Beek. De plannen worden nog verder vormgegeven in overleg met het Waterschap.

In hoeverre blijft het groen ten oosten van de Westzoom met het oog op de toekomst ook echt groen?

Dit valt buiten de begrenzing van het plan voor uitbreiding van De Stroet.

Hoe wordt omgegaan met het zicht vanaf de Westzoom?

Dit wordt ingepast met een groene buffer.

Wie neemt het beheer van het extra groen en de kosten daarvoor voor zijn rekening?

De gemeente Ede.

Milieu 


Is bekend dat in het plangebied een buizerdpaar zit en dat er een bosuil heeft geleefd? Bovendien is de andere kant van de Lunterse Beek het leefgebied van een kerkuil.

Een ecologisch bureau doet aanvullend onderzoek naar de dieren die in het plangebied leven. Wanneer er (leefgebieden van) beschermde diersoorten worden aangetast, is hiervoor een provinciale vergunning nodig.

Hoe zit het met de gevaarlijke stoffen op het nieuwe bedrijventerrein? 

Vaststaat dat er geen bedrijven met zware milieucategorieën en zogenaamde BEVI-bedrijven (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) komen op Bedrijvenpark De Stroet. Daarmee hebben we het over reguliere bedrijfsactiviteiten en niet over bedrijven met externe veiligheidsrisico’s.


Welk type bedrijven mogen zich op het bedrijvenpark vestigen? Zware industrie milieucategorie 4 of maximaal milieucategorie 2?

Maximaal milieucategorie 3.2, waarbij sprake is van zonering ten opzichte van de dichtstbijzijnde woningen. Vanaf 30 meter van de bouwvlakken van de dichtstbijzijnde woningen kan categorie 2 worden toegestaan, vanaf 50 meter categorie 3.1 en vanaf 100 meter categorie 3.2.


In hoeverre worden zonnepanelen verplicht gesteld, om landbouwgrond te besparen? 

Het is de ambitie om zo veel mogelijk duurzame energie toe te passen op het bedrijvenpark. De gemeente vindt het heel wenselijk om zo veel mogelijk daken te vullen met zonnepanelen.

Wettelijk gezien kan dit echter niet worden afgedwongen.

Gemeente Ede 


Wat betekent het dat de gemeenteraad positief staat tegenover het ontwikkelen van het plan?

De gemeenteraad heeft ingestemd met de Nota van Uitganspunten. Daarmee heeft de gemeenteraad zich positief uitgesproken over een uitbreiding van het bedrijventerrein op deze plek en over een verdere uitwerking van het plan.

 
Wat is de status op dit moment?

Het stedenbouwkundig plan moet vastgesteld worden. Vervolgens stelt de gemeente een bestemmingsplan op dat in procedure gaat. De gemeenteraad is bevoegd het bestemmingsplan (uiteindelijk, na terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan) vast te stellen.

 
Heeft de gemeenteraad iets gezegd over de grootte van het terrein?

In de Nota van Uitgangspunten is een kaart opgenomen van een kleinere variant van het plangebied. Daarbij is opgemerkt dat wordt verkend om het plangebied uit te breiden tot aan de Westzoom. Dit kan bijdragen aan een betere ontsluiting, introductie van robuust groen en een goede landschappelijke overgang naar het dorp.

 
Moet de gemeenteraad een besluit nemen over het definitieve plan? Zo ja, wanneer?

De gemeenteraad is bevoegd om het bestemmingsplan vast te stellen. Dat gebeurt naar verwachting aan het einde van 2021.

 
Hoe was in 2018 de stand van zaken m.b.t. leegstand in het buitengebied?

Onduidelijk is wat met deze vraag exact wordt bedoeld en welke relatie er ligt met het plan voor uitbreiding van De Stroet.

 
Hoe zit het met de leegstand elders in de gemeente en in het buitengebied? 

Binnen de gemeente is relatief beperkt sprake van leegstand in bedrijfsmatige bebouwing. Met relatief wordt bedoeld dat de beschikbare ruimte (veel) kleiner is dan de bedrijfseconomische vraag. Daarom werkt de gemeente aan ruimte voor bedrijvigheid (in Lunteren, maar ook in andere delen van de gemeente).

 
Wat gebeurt er met de leegstand die op De Stroet 1 ontstaat? 

Er is - samenhangend met economische ontwikkeling - vraag naar aanvullende bedrijfsruimte. Daarmee is de verwachting dat er met de uitbreiding geen (grootschalige) leegstand ontstaat op de huidige Stroet.

 
Waarom wordt niet eerst de overcapaciteit aan bedrijfsruimte binnen de gemeente benut?

Binnen de gemeente is relatief beperkt sprake van leegstand in bedrijfsmatige bebouwing. Met relatief wordt bedoeld dat de beschikbare ruimte (veel) kleiner is dan de bedrijfseconomische vraag. Daarom werkt de gemeente aan ruimte voor bedrijvigheid (in Lunteren, maar ook in andere delen van de gemeente).

 
Zijn de gemeente en de initiatiefnemers ontvankelijk voor een ontwerp door middel van een burgerinitiatief? 

De gemeente faciliteert het plan van initiatiefnemers. Het plan van initiatiefnemers is in vergevorderde staat: het stedenbouwkundig plan wordt opgesteld en er zijn diverse onderzoeken verricht. Een burgerinitiatief op deze locatie behoort niet tot de mogelijkheden.

 
Hoe kan het zijn dat bij elk plan dat gepresenteerd wordt, het industrieterrein groter wordt? 

In de Nota van Uitgangspunten is een kaart opgenomen van een kleinere variant van het plangebied. Daarbij is opgemerkt dat wordt verkend om het plangebied uit te breiden tot aan de Westzoom. Dit kan bijdragen aan een betere ontsluiting, introductie van robuust groen en een goede landschappelijke overgang naar het dorp. Aan deze opmerking in de Nota van Uitgangspunten is vervolg gegeven, wat heeft geresulteerd in de voorliggende ontwerpvarianten.


Waarom is het huidige plangebied veel groter dan waarop de gemeenteraad de nota van uitgangspunten heeft vastgesteld?

In de Nota van Uitgangspunten is een kaart opgenomen van een kleinere variant van het plangebied. Daarbij is opgemerkt dat wordt verkend om het plangebied uit te breiden tot aan de Westzoom. Dit kan bijdragen aan een betere ontsluiting, introductie van robuust groen en een goede landschappelijke overgang naar het dorp. Aan deze opmerking in de Nota van Uitgangspunten is vervolg gegeven, wat heeft geresulteerd in de voorliggende ontwerpvarianten.

 
De Stroet 1, 2 en 3 is circa 12 hectare en er is ongeveer  30 jaar over gedaan dit bedrijventerrein te vullen. De huidige uitbreiding is circa 18 hectare. Is het verstandig zo ver van tevoren te bestemmen?

De uitbreiding bevat aanzienlijk meer ruimte voor groen en water. Daarnaast lijkt er voldoende belangstelling te zijn voor de kavels.

 
Welke kaders heeft de gemeenteraad gesteld?

De gemeenteraad heeft de Nota van Uitgangspunten vastgesteld, waarin de kaders staan voor verdere uitwerking.

 
Op basis van welke gronden en criteria keurt de gemeente het uiteindelijke ontwerp goed of af? 

Op basis van de Nota van Uitgangspunten.

 
In de leeswijzer staat dat uitbreiding op dit plan is voorzien (1.4). In hoeveel hectare gaat het daarbij en wanneer stopt het uitbreiden? 

Het plangebied tot aan de Westzoom heeft een oppervlakte van circa 17,9 hectare, waarvan 10,8 hectare uitgeefbaar is. Dat komt neer op circa 60%. Het plangebied in de Nota van Uitgangspunten was 10,6 hectare groot, waarvan 7,6 hectare uitgeefbaar was. Dat komt neer op circa 72%. De uitbreiding is daarmee hoofdzakelijk ten goede gekomen aan extra aandacht voor groen, water en ontsluitingsmogelijkheden.

 
Waarom loopt de ontwikkeling van de Westzoom niet parallel aan deze ontwikkeling?

De ontwikkeling van de Westzoom is een separaat project. Uiteraard is er wel veel afstemming tussen beide projecten, evenals met andere projecten die spelen aan de rand van Lunteren.

Planning 


Wat is de planning tot en met het bestemmingsplan? 

Het stedenbouwkundig plan wordt in de komende twee á drie maanden afgerond. Vervolgens gaat de bestemmingsplanprocedure lopen. Er wordt eerst een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat ter inzage ligt. Daarop kunnen zienswijzen ingediend worden. Vervolgens wordt het definitieve bestemmingsplan vastgesteld. Over de terinzagelegging van het bestemmingsplan wordt gecommuniceerd.


Op welke termijn wordt er een start gemaakt met dit bedrijvenpark? 

Medio 2022 wordt verwacht dat er gebouwd kan worden.


Wat is het tijdschema voor de uiteindelijke realisatie van Bedrijvenpark De Stroet?

Zie vorig punt.

 
Hoe verloopt de fasering van het plan?

In de uitwerking van het plan wordt bekeken of een fasering nodig is en zo ja, hoe deze eruit ziet.

 
Is een faseplan met go en no-go momenten (doorgaan met plannen of niet op basis van actuele cijfers en ontwikkelingen) een optie?

In het vervolg van het proces zitten bestuurlijke beslismomenten, zoals de vaststelling van een bestemmingsplan, op basis waarvan het plan wel of niet doorgaat.

Dorpsraad 


Vindt u, naar aanleiding van de enquête van de Dorpsraad, draagvlak onder de Lunterse bevolking niet belangrijk?

Wij nemen de uitslag van de enquête zeer serieus. Mede daarom hebben we digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zo hebben alle Lunteranen hun vragen en zorgen direct bij de initiatiefnemers kunnen uiten. Ook was er tijdens de digitale informatiebijeenkomsten ruimte om een voorkeur uit te spreken over opties in de randen van het gebied. Op deze manier zijn we met de Lunterse bevolking in gesprek.


Hoe wordt de dorpsraad op dit moment betrokken? 

De gesprekken met de dorpsraad zijn gaande. De enquête wordt serieus genomen en wij vinden draagvlak onder de Lunterse bevolking belangrijk. De communicatiekanalen naar de dorpsraad staan open. Er zijn verschillen van mening, dat hoort nu eenmaal bij een groot project waar meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn. We proberen de meningsverschillen zo in het verhaal te passen dat de belangen van iedereen zo goed mogelijk aan bod komen.

Overig 


Wat is er opgenomen over beveiliging op het gebied van criminaliteit en inbraak?

Een ontsluitingsweg aan beide kanten van het bedrijvenpark is nodig in het geval van een calamiteit. In het plan proberen we zo veel mogelijk doodlopende straten en dode hoeken te voorkomen, hiermee hopen we een goede basis te leggen. Verder is de beveiliging van het gebied nog niet uitgewerkt.


Worden er specifieke eisen gesteld aan verlichting? Zo ja, welke? 

Dit komt in de uitwerking van het plan aan de orde. Op voorhand zijn geen specifieke eisen gesteld.


Wordt er rekening gehouden met de te verwachten economische ontwikkeling na COVID-19? En de te verwachten toename in thuiswerken en digitaal werken?

De uitbreiding van De Stroet is hoofdzakelijk bedoeld voor fysieke bedrijvigheid en slechts zeer beperkt voor zelfstandige kantoorruimtes. De effecten van COVID-19 op de bedrijfsvoering van fysieke bedrijvigheid zijn waarschijnlijk beperkt.

 
Hoeveel werkgelegenheid wordt er gecreëerd met dit terrein en zijn er dan extra woningen nodig in Lunteren?

Met dit plan wordt ruimte gecreëerd voor Lunterse ondernemers, waarbij naar verwachting in veel gevallen sprake zal zijn van een verplaatsing of uitbreiding van bestaande bedrijven. Afgezien van de autonome bevolkingsgroei van Lunteren is het niet de verwachting dat deze uitbreiding een grootschalige aanvullende vraag naar woningbouw in Lunteren met zich meebrengt

 
In hoeverre kunnen de opmerkingen en suggesties die zijn opgehaald tijdens de informatiebijeenkomsten het voorliggende ontwerp beïnvloeden?

Er zijn ontwerpvarianten voorgelegd waarbij de mening van de aanwezigen is gepeild. Die peiling wordt bij de verdere afronding van het ontwerp gebruikt. Daarmee is er dus wel degelijk sprake van beïnvloeding van het uiteindelijke plan.